Important

Consular

Information:

Adoptions

Certifications and Legalization

Citizenship

Information for Funeral Homes

Passports

Travel documents

Visas

Waivers

General Information

Other

Useful

Information:

Bulgaria in the US Media
Holidays
News from Bulgaria
 
Bulgarian School
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Certifications and Legalization

LEGALIZATION OF A DOCUMENT ISSUED BY US INSTITUTIONS

The Hague Convention Abolishing the Requirement of Legalization for Foreign Public Documents ("Hague Legalization Convention") is in force for Bulgaria as of April 30, 2001. If a document (power of attorney, affidavit, birth, death and marriage record, incorporation papers, deeds, patent application and other legal papers) issued in the USA, needs to be used in Bulgaria, obtaining a special "apostille" certificate (and, in most cases, a translation of the document) is generally all that is required.

ОБЩИ РАЗЯСНЕНИЯ ОТНОСНО ЛЕГАЛИЗАЦИЯТА НА ДОКУМЕНТИ ОТ САЩ, ПРЕДНАЗНАЧЕНИ ДА ПРОИЗВЕДАТ ДЕЙСТВИЕТО СИ В БЪЛГАРИЯ ИЛИ ДРУГИ СТРАНИ ПО ХАГСКАТА КОНВЕНЦИЯ

На 30 април 2001 г. влезе в сила за Република България Конвенцията за премахване на изискването за легализация на чуждестранни публични актове, съставена в Хага на 5 октомври 1961 г.

Конвенцията предвижда унифициран способ за легализация на документи, произхождащи от една от страните-членки (в т.ч. САЩ) и предназначени за ползване в друга страна или страни по конвенцията (в т.ч. България). Такива документи са публичните актове (например документи, издадени от американски институции . съдебни решения, актове по гражданско състояние и пр., в т.ч. и частни документи, които се смятат за публични, след като са били нотариално заверени - пълномощни, декларации и пр., предназначени за ползване в чужбина).

Заверката става чрез поставяне върху самия документ или в приложение към него на специално удостоверение (apostille). Заверката с апостил. представлява легализиране на документа от компетентния орган в държавата, където той е издаден. Специфичното е това, че снабдените с оригинален апостил документи се освобождават от всякакви следващи форми на заверка и легализация от други, вишестоящи местни органи в страната на издаване, както и от дипломатическото или консулско представителство на държавата-страна по конвенцията, на чиято територия трябва да се представят. Снабдените с американски апостил документи имат пълна правна сила в България без никакви други заверки. При необходимост от превод на български език, преводът може да се извърши в България или в САЩ, като във втория случай преводът се заверява от дипломатическото или консулското представителство.

Списък на издаващите апостил органи на САЩ е можете да намерите на адрес: http://www.hcch.net/e/status/stat12e.html#us.

 

Пълно описание на процеса за легализиране на документи с апостил за отделните щати на САЩ и списък с адресите на Departments of Vital Records и на Secretaries of State можете да намерите тук.


Документите, произхождащи от САЩ и снабдени с апостил, не се легализират от българското генерално консулство в Ню Йорк или в посолството във Вашингтон. Те се признават от българските органи, когато върху тях или в приложение към тях има поставен в оригинална форма апостил. В случай че по някаква причина документите не притежават или не могат да бъдат снабдени с апостил, за да произведат действие на територията на България, те трябва да бъдат удостоверени (легализирани) от Министерството на външните работи на издаващата държава (за САЩ US Department of State, Washington DC), след което . легализирани от българското дипломатическо или консулско представителство. (Конвенцията не се прилага и не се снабдяват с апостил административните документи, пряко свързани с конкретна търговска или митническа операция, както и документите, изготвени от дипломатически или консулски представителства.)

top


ЗАВЕРКА НА ДОКУМЕНТИ

                                    1.Пълномощно и декларация

Съдържание - свободен текст по смисъла на документа. Необходимо е да съдържа пълни и точни данни на упълномощителя и пълномощника - трите имена, ЕГН, номер на паспорта.

Когато документът се подписва пред българското консулско длъжностно лице в  Генералното консулство в Ню Йорк или в консулската служба към посолството във Вашингтон документът се заверява от него и няма нужда от допълнителни заверки, за да има документът правна сила в България. Таксата за заверка е 23 щ. долара.

Във всички останали случаи подписът се полага пред американски нотариус, който удостоверява този факт (нотариусът заверява подписа, а не съдържанието). След това пълномощното се снабдява с апостил (apostille) съгласно Хагската конвенция за премахване на изискването за легализация на чуждестранни публични актове, и оформен по този начин, документът има пълна правна сила в България и всички други страни по конвенцията. При необходимост от превод на български език, преводът може да се извърши в България или в САЩ, като във втория случай преводът се заверява от дипломатическото или консулското представителство по досегашния начин, описан по-долу.

top


ЗАВЕРКА НА ДОКУМЕНТИ

                                      2. Покана (affidavit of support)

Ако желаете да получите бланка от Генералното консулство в Ню Йорк, необходимо да съобщите номер на факс или да изпратите предплатен и адресиран до Вас плик с искане за бланка.

Можете също така да я изтеглите от web-страницата на Генералното консулство в Ню Йорк: Affidavit of Support.

Бланката, попълнена, подписана и снабдена с апостил не се нуждае от никакви други заверки и няма нужда да бъде изпращана в Генералното консулство в Ню Йорк или в българското посолство във Вашингтон.

 

NB - Генералното консулство разпраща тази бланка по изрично искане на заинтересованите лица.

Генералното консулство не носи отговорност за допълнителни изисквания или промени от съответните американски власти за издаването на виза.

За повече информация се обръщайте към Посолството на САЩ в София.
 

top


ЗАВЕРКА НА ДОКУМЕНТИ

3. Превод

Заверяват се само готови преводи с обем до 2 страници. Заедно с превода е необходимо да изпратите предплатен адресиран до Вас плик и $ 23 money order, cashier's check или cash на името на Генералното консулство в Ню Йорк или на българското посолство във Вашингтон в зависимост от това къде се извършва услугата.
N.B.
В случай че по някаква причина документите не притежават или не могат да бъдат снабдени с .апостил., за да произведат действие на територията на България, те трябва да бъдат удостоверени (легализирани) от Authentications Office, US Department of State, Washington DC, тел: 1-800-688-9889, след което. легализирани от българското дипломатическо или консулско представителство, което в този случай събира такси от $23 на готов превод с обем до две страници, а т.н. .първични. документи (акт за раждане, граждански брак и смъртен акт) се освобождават от такси. Прилага се и предплатен и адресиран до Вас плик за обратна поща. Плаща се с money order, cashier's check или cash. Персонални чекове, кредитни карти и personal money order не се приемат.

top


Легализация на документи, издадени от американска институция

1. Всички документи се легализират чрез снабдяването им с апостил (apostille), съгласно Хагската конвенция за премахване на изискването за легализация на чуждестранни публични актове (1961), в сила за България от 30-и април 2001 г. Снабдените с американски апостил документи имат пълна правна сила в България без никакви други заверки.

При необходимост от превод на български език, преводът може да се извърши в България или в САЩ, като във втория случай преводът се заверява от дипломатическото или консулското представителство по досегашния начин - Заверяват се само готови преводи с обем до 2 страници. Таксата за превод е 23 щатски долара.
В случай че по някаква причина документите не притежават или не могат да бъдат снабдени с апостил., за да произведат действие на територията на България, те трябва да бъдат удостоверени (легализирани) от Authentications Office, US Department of State, Washington DC, тел: 1-800-688-9889, след което . легализирани от българското дипломатическо или консулско представителство, а т.н. .първични. документи (акт за раждане, граждански брак и смъртен акт) се освобождават от такси. Прилага се и предплатен и адресиран до Вас плик за обратна поща. Плаща се с money
order, cashier's check или cash. Персонални чекове, кредитни карти и personal money order не се приемат.
2. След снабдяването с апостил на т.н. първичен документ (свидетелство за брак, удостоверение за раждане, смъртен акт), гражданинът (или негов близък, или упълномощено лице) следва да го представи в Службата по гражданско състояние на общината по последно местоживеене в България за отразяването му в българските регистри. След извършване на легализация на бракоразводно решение, гражданинът трябва да го представи в България с молба до Софийски градски съд. Съдът следва да се произнесе по молбата и да издаде съответен документ, който се занася в общината за отразяване в регистрите на населението.

ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ПРЕВОДИТЕ НА ДОКУМЕНТИ ЗАВЕРЯВАНИ ОТ ГЕНЕРАЛНОТО КОНСУЛСТВО

Уважаеми български граждани,

 

Бихме желали да ви уведомим, че съгласно изискванията на глава втора от Правилника за легализациите, заверките и преводите на документи и други книжа (обн. ДВ, бр.73 от 12.09.1958 г., последно изм. ДВ, бр.103 от 25.12.1990 г.) и Конвенцията за премахване на изискването за легализация на чуждестранни публични актове (обн. ДВ, бр.45 от 11.05.2001 г.) официални преводи на документи и други книжа се извършват само ако документите и книжата предварително са оформени и снабдени с оригинални заверки, удостоверявания и легализации.

 

Преводите трябва да предават дословно вида, атрибутите и цялото съдържание на превеждания документ, без поправки, заличавания, вмъквания и изтривания. Задължително се описва видът и се превежда пълното съдържание на всички допълнителни текстове, удостоверявания, заверки и легализации върху превежданите документи и книжа.

 

Преводите трябва да бъдат само в оригинал, отпечатани на принтер или електронна машина, на хартия формат А4. Всички страници на превода трябва да бъдат номерирани и парафирани от преводача. В края на превода задължително се изписва на български или на съответния чужд език следният текст: “Подписаният/ата/ ......................................... удостоверявам верността на извършения от мен превод от ............................. език на ............................... език на приложения документ ...................................... (описва се видът на документа и неговите атрибути - №, серия, дата, съдържащи се заверки и удостоверявания). Преводът се състои от ............... стр. Преводач: ...............(подпис) “. Под подписа или след него се изписват трите имена на преводача и неговият ЕГН.

 

          Уважаеми граждани,

 

          Понастоящем Генералното консулство на Р България в Ню Йорк не разполага със собствен преводач.

          За целта, моля да се обръщате към следните преводачи, включени в списъка на консулството с право да извършват преводи:

1. Моника Симеонова (Monica Simon), тел:-  (646) 872-5737 or (212) 877-2341

           E-mail: [email protected]

   

2. Лидия Рождилски (Lidia Rozdilsky), тел:- (646) 688-2265

    E-mail: [email protected]

 

3.Красимира Калчева (Krasimira Kalcheva), тел:-  (920) 559-0644

E-mail: [email protected] : Website:www.ktranssolutions.com

 

4. Веселин Дитрих (Vesselin Dittrich)
тел:- (201) 792-0541; моб:- 551-208-1691
E-mail: [email protected]

     

top