Българско училище „Христо Ботев” към Генералното консулство на Република България в Ню Йорк

 

 

Българското училище „Христо Ботев” е открито през 2005 г. със специално разрешение от Министерството на образованието, младежта и науката на Р България. Създадено е с цел да се съхрани и развие чувството за национална принадлежност на българските деца, живеещи в района на Ню Йорк, както и да се осигурят благоприятни условия за продължаване на образованието им на територията на Р България. Обучението по български език и литература се осъществява от квалифицирани и одобрени от Министерство на образованието, младежта и науката преподаватели, по утвърдените в България учебни програми. Курсът на обучение е от първи до дванадесети клас. От началото на учебната 2009-2010 г. МОМН утвърди кандидатурите на двама преподаватели, специалисти по български език и литература: г-жа Екси Клисарска-Сотирова и г-жа Мария Бакърджиева.

 

Разпределението на учениците по класове се осъществява въз основа на притежаваните от тях удостоверения за последен завършен клас в Р България или в българско училище с утвърден статут от друга страна. В първи клас се приемат деца, които са навършили или навършват седем години в годината на записване. При писмено изразено желание на родителите, в първи клас може да постъпват и деца, които са навършили шест години. Молбите, придружени с копие на акта за раждане, може да се предоставят на преподавателите в първия ден на учебната година. Децата, които се записват в първи клас, следва да владеят говоримо български език, за да могат да следват учебните програми на МОМН.

 

В края на учебната година на учениците се издават удостоверения за завършено обучение, подписани от Посланика на Р България в САЩ. Този документ дава възможност за освобождаване от полагането на приравнителен изпит по български език и литература при завръщането на учениците в Р България.

 

Учебните занятия се провеждат в събота и неделя в сградата на ГК – Ню Йорк, на адрес: 121 East 62nd Street, New York, NY 10065.

 

Записванията за учебната 2010-2011 г. ще започнат след 30 юни 2010 година. Молбите за записване в първи клас и на нови ученици трябва да бъдат придружени с копие на акт за раждане. Молбите следва да се изпращат на електронен адрес: [email protected] - за ученици, които ще бъдат в IV, V, VI, VII, X, XI, XII клас и [email protected] - за ученици, които ще бъдат в I, II, III, VIII и IX клас.