ОБЩИ РАЗЯСНЕНИЯ ОТНОСНО ЛЕГАЛИЗАЦИЯТА НА ДОКУМЕНТИ ОТ САЩ, ПРЕДНАЗНАЧЕНИ ДА ПРОИЗВЕДАТ ДЕЙСТВИЕТО СИ В БЪЛГАРИЯ ИЛИ ДРУГИ СТРАНИ ПО ХАГСКАТА КОНВЕНЦИЯ

На 30 април 2001 г. влезе в сила за Република България Конвенцията за премахване на изискването за легализация на чуждестранни публични актове, съставена в Хага на 5 октомври 1961 г.
Конвенцията предвижда унифициран способ за легализация на документи, произхождащи от една от страните-членки (в т.ч. САЩ) и предназначени за ползване в друга страна или страни по конвенцията (в т.ч. България). Такива документи са публичните актове (например документи, издадени от американски институции . съдебни решения, актове по гражданско състояние и пр., в т.ч. и частни документи, които се смятат за публични, след като са били нотариално заверени - пълномощни, декларации и пр., предназначени за ползване в чужбина).
Заверката става чрез поставяне върху самия документ или в приложение към него на специално удостоверение (apostille). Заверката с апостил. представлява легализиране на документа от компетентния орган в държавата, където той е издаден. Специфичното е това, че снабдените с оригинален апостил документи се освобождават от всякакви следващи форми на заверка и легализация от други, вишестоящи местни органи в страната на издаване, както и от дипломатическото или консулско представителство на държавата-страна по конвенцията, на чиято територия трябва да се представят. Снабдените с американски апостил документи имат пълна правна сила в България без никакви други заверки. При необходимост от превод на български език, преводът може да се извърши в България или в САЩ, като във втория случай преводът се заверява от дипломатическото или консулското представителство.
Списък на издаващите апостил органи на САЩ е можете да намерите на адрес http://www.hcch.net/e/status/stat12e.html
Документите, произхождащи от САЩ и снабдени с .апостил. , не се легализират от българското посолство във Вашингтон или генералното консулство в Ню Йорк. Те се признават от българските органи, когато върху тях или в приложение към тях има поставен в оригинална форма апостил. В случай че по някаква причина документите не притежават или не могат да бъдат снабдени с апостил, за да произведат действие на територията на България, те трябва да бъдат удостоверени (легализирани) от Министерството на външните работи на издаващата държава (за САЩ US Department of State, Washington DC), след което . легализирани от българското дипломатическо или консулско представителство. (Конвенцията не се прилага и не се снабдяват с апостил административните документи, пряко свързани с конкретна търговска или митническа операция, както и документите, изготвени от дипломатически или консулски представителства.)