Important

Consular

Information:

Adoptions

Certifications and Legalization

Citizenship

Information for Funeral Homes

Passports

Travel documents

Visas

Waivers

General Information

Other

Useful

Information:

Bulgaria in the US Media
Holidays
News from Bulgaria
 
Bulgarian School
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

КАК ДА ПОПЪЛНИМ ЗАЯВЛЕНИЕТО?

С едно заявление могат да бъдат издадени: паспорт и лична карта, а за шофьорска книжка се подава отделно заявление.

Генералното консулство има дипломатическа поща на всеки втори месец.

ПОДАВАНЕ НА ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА НОВИ ДОКУМЕНТИ ЗА САМОЛИЧНОСТ ЧРЕЗ ГЕНЕРАЛНОТО КОНСУЛСТВО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ В НЮ ЙОРК

Заявление за нов паспорт:

Към попълненото заявление се прилагат:
  • фотокопие от стария паспорт;
  • фотокопие от актуално удостоверение за раждане, за лица до 18 години, и тези, които нямат стар паспорт или притежават паспорт от стария образец;
  • Таксите се внасят в брой в Генералното консулство.

При подаване на заявление за издаване на български документи за самоличност от гражданите, допуснали едно от по-долу описаните нарушения, съгласно чл.81, ал.1 от Закона за българските документи за самоличност, се заплаща глоба в размер на 75$:

            а) не са обявили пред компетентните български органи придобиването на документи за самоличност, издадени от друга държава, в определения за това срок.

            б) са загубили, повредили  или унищожили български документ за самоличност;

            в) са попречили на упълномощените органи да извършат проверка за установяване на самоличността му;

            г) не са представели документа за самоличност на органа, който го е издал, в 3-месечен срок след изтичане на неговата валидност или след отпадане на основанието за издаването му;

            д) са обявили неверни данни при подаване на заявление за издаване на документи за самоличност, ако не подлежи на по-тежко наказание по друг закон;

            е) са използвали нередовни български документи за самоличност;

            ж) не са подменили документите си за самоличност в срок от 30 дни при промяна на имената, персоналните данни или трайни и съществени изменения на образа;

            з) не са направили необходимото като законен представител за снабдяване с документ за самоличност на лицето, което представлява. “

За лица под 18 години, е необходимо родителите да попълнят съответната графа в долната част на втора страница. Поради изискването за по-голяма сигурност и закрила на интересите на децата, двамата родители и лично полагат  подписа си пред консулското  длъжностно лице /в приемното време на консулското представителство от понеделник до петък от 9:30 до 12:30/. Необходимо е да бъде приложено фотокопие от удостоверение за раждане.

Лицата между 14 - 18 години полагат подписа си в жълтото поле на първа страница и подписват заявлението лично ред консулското  длъжностно лице /в приемното време на консулското представителство от понеделник до петък от 9:30 до 12:30/.

Заявлението се попълва на български език, освен графите "настоящ адрес" и "адрес в чужбина", които се изписват на латиница!

За "постоянен адрес" се посочва последният адрес, на който сте били регистрирани в България.
За постоянно пребиваващите в чужбина български граждани за "настоящ адрес" и "адрес в чужбина" се посочва адресът, на който те живеят постоянно в чужбина.
Имената и месторождението на българските граждани в новите документи ще бъдат изписани на латиница, чрез английска транслитерация.
Транслитерацията на имената при вече издаден паспорт от новия образец не може да бъде променяна.
Изписването в новия образец паспорти е различно от изписването в старите образци паспорти, където бе прилагана френска транслитерация. При желание от Ваша страна и само в случай, че не Ви е бил издаден вече паспорт от новия образец, изписването на името Ви в новите документи може да следва  френската транслитерация, като за това е необходимо в графа “Служебна информация” или в отделна декларация, да напишете: “Моля, да бъде запазена френската транслитерация на изписване на името ми.” В същата графа изписвате и името си на латиница, по начина, по който желаете.

Заявление за нов паспорт и лична карта:

Освен описаното по-горе, отбелязва се в съответната кутийка на първа страница на заявлението "лична карта", добавя се таксата за лична карта, съгласно описаните по-горе суми и се прилага копие от старата лична карта или стария зелен паспорт.

Заявление за  шофьорска книжка:

Когато се кандидатства за подмяна на шофьорската книжка /възможно е само при наличието на лична карта или паспорт от новия образец/, се подава отделно заявление, като се представят следните документи:
  • Фотокопие от старата книжка и талон;
  • Медицинско свидетелство със заверен превод, когато се подменя шофьорска книжка с изтекъл срок на валидност или шофьорска книжка от стария образец;
  • Такса за шоф. книжка и талон се заплаща съгласно описаните по-горе суми.
За получаване на готовите нови документи и от трите вида, е необходимо да се предоставят за анулиране старите такива и самоадресиран и предплатен плик. След анулирането, старите  документи ще Ви бъдат върнати обратно, ако посочите основателна причина за запазването им, като например - наличие на валидна виза или печати, служещи за доказателство пред имиграционните власти и др. 

(назад)