информация за здравното осигуряване в България!

 

    Уважаеми дами и господа,

 

    В отговор на постъпили запитвания относно здравното осигуряване на българските граждани живеещи в чужбина, Ви уведомяваме, че съгласно чл.40а от ЗЗО, включително тези с двойно гражданство, които са длъжни да осигуряват себе си и пребивават в чужбина повече от 183 дни през една календарна година, могат да не заплащат здравноосигурителни вноски до края на съответната календарна година, считано от датата на напускане на страната, както и за всяка следваща година след предварително подадено заявление до Националната агенция за приходите.

    Здравноосигурителните права на тези лица, след завръщането им в страната се възстановяват след изтичане на 6 последователни месеца през които лицето е осигурявано по реда на чл.40 от ЗЗО или след еднократно заплащане на сума в размер на 12 здравноосигурителни вноски. До възстановяването на осигурителните права лицата по чл.40а от ЗЗО заплащат стойността на оказаната в страната медицинска помощ на изпълнителите.

    Съгласно разпоредбите на &19в от Преходните и заключителните разпоредби на ЗЗО, в сила от 01.06.2005 българските граждани, които са пребивавали извън страната повече от 183 дни през една календарна година за периода от 01.01.2000 до 31.12.2004 могат да бъдат освободени от задължението за внасяне на тези вноски, ако не са направили свободен избор за изпълнител на медицинска помощ, сключил договор с РЗОК за съответната календарна година. Освобождаване на задължението за внасяне на здравноосигурителни вноски от тези лица се извършва чрез подаване на молба декларация по образец, която се подава в териториалните дирекции на Националната агенция по приходите. В молбата-декларация се вписват периодите, в които лицето е пребивавало извън страната за всяка календарна година по отделно. Молбата- декларация може да се подаде лично, по пощата, по електронен път или чрез упълномощено лице.

    Информация относно здравното осигуряване, както и образеца на молбата-декларация по &19в  може да се получи от интернет страниците на НОИ и Национална агенция по приходите: http://www.nssi.bg/; http://www.nap.bg/.