Уважаеми дами и господа,

Информация относно валидността на Вашата лична карта или свидетелство за управление на МПС може да намерите на адрес:

http://nbds.mvr.bg


Информация за здравното осигуряване в България


Уважаеми Дами и Господа,

Напомняме Ви, че съгласно Закона за българските документи за самоличност и Правилника за издаване на българските документи за самоличност е недопустимо приемане на заявления със заверка от местен нотариус. Също така е недопустимо подаване на заявления по поща или чрез трети лица.

Във връзка с горното, Ви обръщаме внимание, че Генералното консулство на Република България в Ню Йорк приема заявления за издаване на българските документи за самоличност само при лично явяване на лицата.


Уважаеми Дами и Господа,

Уведомяваме Ви, че с изменение на Наредба № 1 за организацията и работата на бюрата за съдимост, считано от 01.01.2006 г., е предвидена възможност всеки български гражданин, пребиваващ временно или постоянно извън България, да подаде молба и да получи свидетелство за съдимост, снабдено с апостил чрез консулското представителство.
Молбата за издаване на свидетелство за съдимост трябва да съдържа:
1. собствено, бащино и фамилно име и адрес на лицето;
2. единен граждански номер;
3. ден, месец и година на раждане;
4. месторождение;
5. гражданство;
6. собствено,бащино и фамилно име на майката и бащата на лицето;
7. целта, за която се иска свидетелството, а когато се иска за постъпване на работа – точната длъжност;
8. когато собственото, бащиното и фамилното име на лицето са променени след навършване на 14-годишна възраст, поради встъпване в брак, осиновяване или на друго основание, се посочват и имената по рождение;
9. посочва се изрично постановената съдебна реабилитация, ако има такава.

Към молбата се прилагат:
1. копие на представения документ за самоличност – страниците от паспорта на лицето с личните данни и с разрешението за пребиваване на територията на приемащата държава;
2. акт за раждане или документ, съдържащ извлечение от акта за раждане на лицето (удостоверение) – оригинал или заверено копие;
3. доказателства за съдебна реабилитация.


Молбите се подават лично в консулската служба. (Образец )


УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Предоставяме на Вашето внимание допълнителна информация относно начина за освобождаване от здравноосигурителни вноски за лицата, които преимуществено пребивават в чужбина. .......